Sobota, 18 września 2021 r. (261 dzień roku) , Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189712

(dla pracowników urzędu)
Archiwum aktualności z roku 2014


30.12.2015r. INFORMACJA

W DNIU 31 GRUDNIA 2015 ROKU URZĄD GMINY KOZŁÓW BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 12.00.


21.12.2015r. INFORMACJA

W DNIU 24 GRUDNIA 2015 ROKU URZĄD GMINY KOZŁÓW BĘDZIE NIECZYNNY

(art. 130 § 2 Kodeksu pracy - w związku ze świętem przypadającym w dniu 26.12.2015 r.)


20.11.2015r. Ogłoszenie

URZĄD GMINY KOZŁÓW INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ KASY, NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU

- OPŁATY SKARBOWEJ - WPŁACAĆ NALEŻY NA KONTO URZĘDU GMINY
- OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (OPŁATA ŚMIECIOWA) - WPŁACAĆ NALEŻY U SOŁTYSÓW LIB NA KONTO URZĘDU GMINY

NUMER KONTA: KBS O/KOZŁÓW
18 8591 0007 0170 0850 0055 000118.11.2015r. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 90

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, dnia 18.11.2015 do godz. 18.00 silny wiatr 18:11., prędkość w porywach do 80 km/h , południowo_zachodni i zachodni.


17.11.2015r. Zapytanie ofertowe

Gminny Zespół Szkół w Kozłowie, informuje że do dnia 30 listopada 2015 r. można składać oferty w odpowiedzi na "Zapytanie ofertowe" dotyczące zakupu książek do biblioteki szkolnej w ramach projektu rządowego "Książki naszych marzeń". Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania tutaj. Zapraszam do złożenia oferty.

Do pobrania:
- treść zapytania ofertowego dostępna tutaj,
- szczegółowy opis zamówienia dostępny tutaj,
- wzór umowy dostępny tutaj,
- oświadczenie dostępne tutaj,
- formularz ofertowy dostępny tutaj.


12.11.2015r. Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej

W dniu 21 listopada 2015 r. od godz. 10.00, na bazie 5 batalionu dowodzenia, z siedzibą w Rząsce przy ul. Krakowskiej 2, zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.


29.10.2015r. Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji "Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami porządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok."
Informacja do pobrania tutaj.


22.10.2015r. Informacja

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 25 października 2015 r. nastąpi zmiana czasu na "zimowy" - zmiana wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00.


16.10.2015r. Ogłoszenie o konsultacjach

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROJEKTU "ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOZŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK".

Wójt Gminy Kozłów ogłasza konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok".

1. Przedmiot konsultacji: Projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok."

2. Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji: 19.10.2015 r. Termin zakończenia konsultacji: 27.10.2015 r.

3. Forma konsultacji: Uwagi i opinie dotyczące projektu programu wraz z uzasadnieniem należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie w Urzędzie Gminy Kozłów lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy (Kozłów 60, 32-241 Kozłów). Na kopercie należy wpisać: "Konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok."

4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Kozłów (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

5. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozłów, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.

Z poważaniem
Wójt Gminy Kozłów (-) Jan Basa

Do pobrania: Program i zasady współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i z jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz "inicjatywą lokalną" w 2016 roku.


15.09.2015r. Informacja

Szanowni Rodzice!

Ze względu na trwające prace remontowe wiaduktu w m. Kozłów, serdecznie przepraszam za uniedogodnienia i problemowe sytuacje związane z organizacją dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kozłowie wyznaczonymi objazdami.
Przewidywany termin zakończenia prac remontowych - 31.10.2015 r.

Z poważaniem
Jan Zbigniew Basa

Do pobrania: Regulamin przewozów szkolnych uczniów z terenu Gminy Kozłów


09.09.2015r. Informacja


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZŁÓW
P.P.H.U. "TAMAX" Sędziszów uprzejmie informuje o zbiórce ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH z terenu GMINY KOZŁÓW

02 PAŹDZIERNIK 2015 sołectwa Kępie, Przysieka, Kamionka, Rogów, Przybysławice, Bogdanów, Bryzdzyń

12 PAŹDZIERNIK 2015 sołectwa Kozłów, Marcinowice, Karczowice, Wierzbica, Wolica

W skład wskazanych odpadów wchodzą: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilościach nie przemysłowych.

Wszystkich zainteresowanych Mieszkańców PROSIMY o zgłaszanie się drogą telefoniczną (pod nr tel: 41 38-11-581) lub drogą mailową ( tamax.gabaryty@vp.pl) do naszej firmy celem weryfikacji ilości i miejsc odbioru.

UWAGA PROSIMY o wystawienie odpadów w dniu wywozowym do godziny 7:00


18.08.2015r. Zaproszenie

ZAPROSZENIE

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza przedstawicieli władz Gminnych, sołtysów, członków organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i zainteresowanych mieszkańców gminy Kozłów, na Konferencję gminną dotyczącą konsultacji społecznych budowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenu naszej Lokalnej Grupy Działania w ramach podejście LEADER programu PROW 2014-2020, realizowanego na terenie Powiatu miechowskiego. Bardzo prosimy o liczne przybycie na spotkanie i włączenie się w proces budowania Lokalnej Strategii Rozwoju Naszego regionu

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 26.08.2015 r. /środa/ od godz. 12 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Kozłowie

W programie Konferencji:
1. Przedstawienie ogólnych zasad RLKS
2. Diagnoza istniejących, rzeczywistych i aktualnych problemów dostrzeganych przez mieszkańców
3. Niezaspokojone potrzeby
4. Niewykorzystanie zasobów i potencjału lokalnej społeczności
5. Określenie słabych i mocnych stron obszaru oraz szans i zagrożeń /Analiza SWOT/
6. Określenie kierunków rozwoju


12.08.2015r. DROGI

Z przyjemnością informuję, iż w ramach środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych Gmina Kozłów pozyskała środki na realizację 4 zadań dotyczących remontów dróg na terenie gminy, które zostały zniszczone podczas intenstywnych opadów atmosferycznych. Wartość środków, pozyskanych przez Gminę Kozłów wyniosła 522 647,00 zł przy całości kosztów realizacji projektów, wynoszących 666 550,47 zł. Poniżej przedsatwiam inwestycje wykonane i będące w ostatniej fazie wykonania zadania:

1. Remont drogi gminnej K140175 Rogów _ Bogdanów w. m. Rogów i Bogdanów, dz. nr ewid. 309/2, 181, 264, 307, 273/1, odc. od km 0+000 do km 0+078 oraz od km 0+082 do km 1+720

198 211,00 - kwota dofinansowania
247 764,87 - kwota całkowitego wykonania zadania
Remont drogi został zakończony.

2. Remont drogi gminnej K140173 Przybysławice-Miechówka, w m. Przybysławice, dz. nr ewid. 176/5, 177/5, odc. od km 2+525 do km 3+300

123 983,00 - kwota dofinansowania
168 218,66 - kwota całkowitego wykonania zadania

Remont drogi został zakończony.

3. Remont drogi gminnej K140171 Przysieka _ Przybysławice w m. Przysieka, dz. nr ewid. 328/4 i 340, odc. od km 1+600 do km 2+382

85 668,00 - kwota dofinansowania
107 085,55 - kwota całkowitego wykonania zadania


4. Remont drogi gminnej K140164 Kępie _ Florentynów, w m. Kępie, dz. nr ewid. 2200, odc. od km 0+600 do km 1+350

114 785, 00 - kwota dofinansowania
143 481,39 - kwota całkowitego wykonania zadania

Chciałbym także poinformować, iż Gmina Kozłow pozykała 50 % wartości inwestycji zł ze środków z budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację/romont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Karczowice, przy całej wartości inwestycji wynoszącej 131 602,13 zł.


fot. wyremontowana droga w Przysiece


10.08.2015r. DNI KOZŁOWA


10.08.2015r. UWAGA !!!

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) w dniu 10 sierpnia 2015 r. na terenie całego kraju wprowadzą ograniczenie w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej .

Ograniczenia stopnia zasilani a będą wprowadzone w godzinach:
10.00 - 19.00 (19 stopień zasilania),
19.00 - 22.00 (11 stopień zasilania).

Ponadto przewiduje się wprowadzenie ograniczenia stopnia zasilania w dniu 10/11.08.2015 r. w godz. 22.00 _ 10.00.


10.08.2015r. UWAGA !!!

Odbiór odpadów komunalnych w miesiącu sierpniu
z miejscowości
KOZŁÓW, MARCINOWICE, KARCZOWICE
odbędzie się wyjątkowo w
IV SOBOTĘ SIERPNIA tj. 22.08.2015 roku
zmiana terminu wywozu przypadającego na 15.08.2015 roku spowodowana jest wystąpieniem Święta w tym dniu.


10.08.2015r. Zaproszenie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne na temat oferty wsparcia ze środków Funduszy Europejskich dostępnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Spotkania organizowane we współpracy z Urzędem Gminy Kozłów są adresowane, zarówno do mieszkańców, jak i instytucji działających na obszarze Gminy, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia ze środków nowego programu regionalnego.

Na spotkaniu zostaną omówione możliwości ubiegania się o wsparcie na:

1. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez firmy, cyfryzację instytucji publicznych oraz podnoszenie konkurencyjności firm
2. realizację działań w zakresie ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, naturalnego oraz transportu
3. aktywizację zawodową, społeczną oraz na projekty edukacyjne
4. rewitalizację oraz infrastrukturę społeczną.


Spotkanie odbędzie się 26 sierpnia br. (środa) w Kozłowie, Kozłów 60 (sala konferencyjna), w godzinach 10:00-13:00.

Zapisy na spotkanie odbywają się za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.fundusze.malopolska.pl Już dziś serdecznie zapraszamy!


06.07.2015r. Ostrzeżenie

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega:
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 25 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h lokalnie opady gradu od godz. 14:00 dnia 06.07.2015 do godz. 20:00 dnia 06.07.2015


03.07.2015r. Energooszczędny autobus


10.06.2015r. Informacja

Informujemy, że w dniu dzisiejszym po godzinie 15.00 zostanie wyłączony z ruchu wiadukt nad linią kolejową w miejscowości Kozłów. Na czas wyłączenia został przygotowany objazd oraz zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, oznakowany tablicami F-8 ustawionymi na skrzyżowaniach dróg.


29.05.2015r. Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.06.2015r. (piątek) Urząd Gminy Kozłów będzie nieczynny.

(dzień wolny od pracy za Święto Wniebowz. NMP przypadające w sobotę - art. 130 § 2 KP)

Urząd Pocztowy Filia Kozłów w dniu 05.06.2015r (tj. piątek) - nieczynny.


25.05.2015r. Rekrutacja uzupełniająca

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie ogłasza rekrutację uzupełniającą do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w miejscowości Kamionka, ilość wolnych miejsc - 10.

Termin rekrutacji uzupełniającej :
- od 25.05.2015 r. do 29.05.2015 r. - składanie dokumentów.
- do 03.06.2015 r. do godz 15:00 _ podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
- od 08.06.2015 r. do 10.06.2015 r. do godz. 15:00 _ potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia dziecka.
- do 12.06.2015 r. do godz 15:00 _ podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem dostępne w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Kozłowie pok. nr 1 w godz. 7.00 - 15.00 lub do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZŁOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016,
Załącznik nr 3 - INFORMACJE DODATKOWE O DZIECKU/UCZNIU,
Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE,
Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE,
Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE,
Załącznik nr 7 - OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA,
ZASADY NABORU DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZŁOWIE W GMINIE KOZŁÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016,


21.05.2015r. Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega:
od godz. 11:00 dnia 21.05.2015 do godz. 08:00 dnia 22.05.2015
Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów w subregionie północnym od 10 mm do 20 mm, lokalnie 35 mm, a w subregionie południowym od 20 mm do 35 mm, lokalnie do 45 mm. Najsilniejsze opady wystąpią wieczorem i w pierwszej połowie nocy.


18.05.2015r. Remont drogi - utrudnienia

Informujemy, że w związku z realizacją inwestycji p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1194K relacji Gr. woj. - Kozłów - Kśiąż Wielki - Słaboszów na długości 14,100 km odcinek od km 0+000 do km 14+100, wraz z remontem obiektu mostowego (wiaduktu) od km 3+824 do km 3+890" od dnia 19.05.2015 r. do dnia 31.10.2015 nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu wiaduktu nad linią kolejową.
Na pozostałym odcinku drogi roboty będą prowadzone z zamknięciem połowy jezdni.


29.04.2015r. Pierwszy dzwonek

  W dniu 21 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu "Pierwszy dzwonek", polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. Regulamin projektu zakłada przyznanie Gminom dotacji celowej na udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 3 dzieci, w których dochód nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalanego zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Nabór wniosków o dotację dla Gmin w związku z realizacją wyżej wskazanego projektu trwa do dnia 20 maja 2015 r.

Mając powyższe na uwadze osoby/rodziny spełniające kryterium z terenu Gminy Kozłów proszone są o niezwłoczne /nie później niż do 15.05.br zgłoszenie się do tut. GOPS . Pracownicy GOPS Kozłów przeprowadzą wywiad środowiskowy po ustaleniu sytuacji materialnej, rodzinnej i zebraniu niezbędnych dokumentów.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za projekt: Barbara Urbańska (pokój nr 16, tel.: 41 3841033, gopskozlow@kozlow.pl


15.04.2015r. Turniej Charytatywny


14.04.2015r. Ogłoszenie o wynikach rekrutacji

W związku z zakończonym naborem kandydatów do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w miejscowości Kamionka na rok szkolny 2015/2016, informujemy że wszystkie wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie przez komisję rekrutacyjną i wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani. Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Kozłowie, Kozłów 60 lub pod numerem tel. 41/3841048 w.36.


07.04.2015r. Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Kozłów dnia 7 kwietnia 2015 r. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Kozłowie, z siedzibą Kozłów 303, 32-241 Kozłów.


01.04.2015r. Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie

Ogłoszenie o przetargu "Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie" do pobrania na stronie BIP Gminnej Biblioteki Publicznej dostęnej tutaj.


27.03.2015r. Godziny pracy w Wielki Piątek

Inforujemy, że 03.04.2015r (Wielki Piątek) Urząd Gminy pracuje do godziny 12.05.


27.03.2015r. Zmiana godzin pracy Urzędu Skarbowego w Miechowie

Urząd Skarbowy w Miechowie informuje, że od 1 kwietnia 2015r. zmienią się godziny pracy urzędu:
poniedziałek: od 7.15 do 18.00
wtorek - piątek: od 7.15 do 15.15


20.03.2015r. Zapytanie ofertowe

Protokół z postępowania do pobrania tutaj.

Zapytanie ofertowe dot. Zredagowania i publikacji 3 ogłoszeń prasowych projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów" w prasie.
Zapytanie ofertowe do pobrania tutaj.
Do pobrania formularz oferty tutaj.


20.03.2015r. OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie ogłasza rekrutację do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w miejscowości Kamionka. Termin rekrutacji:

- od 20.03.2015 r. do 10.04.2015 r. - składanie dokumentów.
- do 14.04.2015 r. do godz 15:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
- od 20.04.2015 r. do 27.04.2015 r. do godz. 15:00 - potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia dziecka.
- do 30.04.2015 r. do godz 15:00 _ podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem dostępne w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Kozłowie pok. nr 1 w godz. 7.00 - 15.00 lub do pobrania poniżej:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZŁOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016,
Załącznik nr 3 - INFORMACJE DODATKOWE O DZIECKU/UCZNIU,
Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE,
Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE,
Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE,
Załącznik nr 7 - OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA,
ZASADY NABORU DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZŁOWIE W GMINIE KOZŁÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016,


17.03. 2015r. Nowy wzór Dowodu Osobistego

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego.

O nowym dowodzie osobistym

Z dokumentów zniknął adres zameldowania. Dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku nie trzeba wymieniać dowodu. Nie ma także informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Zrezygnowano z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika.

Nowa fotografia do dowodu

Fotografia, która wykorzystywana w dowodzie osobistym jest taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek o nowy dowód złożymy w dowolnej gminie

Dowód można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek. Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym wniosku. Prace nad wnioskiem poprzedziliśmy badaniem, z którego wynika, że obywatele w nowym formularzu popełniają 5 razy mniej błędów.

Czy musisz wymienić stary dowód?

Nie! Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie ma konieczności wymiany dokumentów.

Czy będziesz musiał zapłacić za wyrobienie dowodu?

Nie! Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.


04.03. 2015r. INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZŁÓW

P.P.H.U. "TAMAX" Sędziszów uprzejmie informuje iż w dniu 31 MARCA 2015 odbędzie się odbiór ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH z terenu GMINY KOZŁÓW

W skład wskazanych odpadów wchodzą: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilościach nieprzemysłowych.

Wszystkich zainteresowanych Mieszkańców PROSIMY o zgłaszanie się drogą telefoniczną (pod nr tel: 41 38-11-581) lub drogą mailową ( tamax.bok@vp.pl) do naszej firmy celem weryfikacji ilości i miejsc odbioru. UWAGA PROSIMY o wystawienie odpadów w dniu 31.03.2015 r. do godziny 7:00


04.03. 2015r. Przetarg

Zachęcamy do wzięcia udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozłowie:

Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie


20.02.2015 r. Ankieta

W ramach opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów prowadzana jest ankietyzacja obiektów pozwalająca na ocenę gospodarki energią na terenie gminy, określenie poziomu emisji zanieczyszczeń oraz identyfikacja potrzeb w zakresie objętym planem.


15.01.2015 r. Większa i bardziej dostępna ulga na dzieci

Urząd Skarbowy w Miechowie przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Zmiany mają dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci.


09.01.2015 r. OSTRZEŻENIE

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega do godz. 21:00 dnia 09.01.2015:

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu. W nocy zjawisko wystąpi głownie w rejonach podgórskich powodując tam miejscami zawieje śnieżne. W dzień zjawisko wystąpi na całym obszarze województwa. Nad ranem i do południa wiatr przejściowo osłabnie.


09.01.2015 r. UWAGA PILNE

PUBLIKUJEMY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KOZŁÓW W 2015 ROKU.

HARMONOGRAM DO POBRANIA TUTAJBiuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc