Sobota, 18 września 2021 r. (261 dzień roku) , Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189712

(dla pracowników urzędu)
Archiwum aktualności z roku 2014

22.12.2016r. Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Posterunek Energetyczny Miechów informuje, ze w dniu 27 grudnia 2016 roku w godzinach 8:00 _ 12:00 wystąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej. Przyczyną przerwy są prace modernizacyjne prowadzone na urządzeniach energetycznych.


19.12.2016r. CZAS KOZŁOWA


13.12.2016r. Wigilia


13.12.2016r. Tymczasowe zamknięcie przejazdów kolejowych

W dniu 13 grudnia w godzinach 8.00-16.00 zostanie zamknięty przejazd kolejowych na skrzyżowaniu linii LHS oraz drogi gminnej relacji Przysieka - Przybysławice.

W dniu 14 grudnia w godzinach 8.00 - 16.00 będzie zamknięty przejazd kolejowy na skrzyżowaniu linii LHS oraz drogi powiatowej nr 1183K relacji Kozłów - Przybysławice.

Powyższe utrudnienia w ruchu związane są z robotami torowymi na ww. przejazdach kolejowychw granicach terenu kolejowego.


24.11.2016r. Ogłoszenie

Zodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń z kobietam - ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zaresie walki wręcz - samoobrony, rusza I edycja ogólnopolsich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony. Na stronie internetowej Ministersta Obrony Narodowej (http://www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/) znajdują się sczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu. Na terenie administrowanym przez WKU w Krakowie takie szkolenie zorganizowane jest w oparciu o 16 Batalion Powietrznodesantowy w Krakowie ul . Wrocławska 82. Instruktor: sierż. Mariusz TARAN tel. 500 042 268, email: skytaran@tandsnow.com


18.11.2016r. Ogłoszenie


17.11.2016r. Skorygowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Publikujemy skorygowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych.


08.11.2016r. Ankieta

Zachęcamy do udziału w ankiecie do badań satysfakcji mieszkańców gmin z usług świadczonych przez urzędy gminne drogą elektroniczną.

Ankietę można wypełnić pod adresem: http://kozlow.badania-naukowe.pl/


31.10.2016r. Ogloszenie o konsultacja projektu

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROJEKTU "ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOZŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 ROK".

Wójt Gminy Kozłów ogłasza konsultacje projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok".

1. Przedmiot konsultacji: Projekt "Rocznego Programu Współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok."
2. Termin konsultacji:

Termin rozpoczęcia konsultacji: 07.11.2016 r.
Termin zakończenia konsultacji: 14.11.2016 r.

3. Forma konsultacji: Uwagi i opinie dotyczące projektu programu wraz z uzasadnieniem należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie w Urzędzie Gminy Kozłów lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy (Kozłów 60, 32-241 Kozłów). Na kopercie należy wpisać: "Konsultacje Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok."
4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Kozłów.
5. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozłów, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.


Kozłów, 31.10.2016r.

Do pobrania PROGRAM WSPÓŁPRACY.

Informacja o wynikach konsultacji

Uchwała Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 listopada 2016 r.


20.10.2016r. Dobry Czas na Biznes - KOM

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) informuje, iż w dniach 10.10.2016 - 31.10.2016 roku przyjmować będzie zgłoszenia do projektu "Dobry Czas na Biznes-KOM". Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.marr.pl/projekty/dcbkrakow. Zapraszamy !!!


18.10.2016r. Plebiscyt

Serdecznie zachęcamy do oddawania głosów w ramach plebiscytu na:

Jana Zbigniewa Basę - Wójta Gminy Kozłów

wyślij sms o treści WOJTKR.21 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Czas trwania głosowania do 24.10.2016 do godz. 15:59


12.10.2016r. OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13 art.8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.poz.187, z późn.zm.), informuje, iż od dnia 17.10.2016r. do dnia 31.10.2016r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Stawki pomocy wynoszą:

1) 900 zł na 1 ha powierzchni upraw, w tym owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę;
2) 100 zł na 100m2 powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych, w których szkody spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy powstały na powierzchni co najmniej 70%;

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Powyższa pomoc będzie udzielana:
- w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej;
- poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. Przy czym wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys.euro.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.


12.10.2016r. OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art.37b ust.2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego _Polskie Koleje Państwowe_ (t.j. Dz.U.z 2014 r., poz. 1160 z późn.zm.), w związku z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.z 2016 r., poz.23 z późn.zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI


zawiadamia, że z wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. prowadzone są postępowania administracyjne w sprawach stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności nieruchomości zajętych pod linie kolejowe na rzecz Skarbu Państwa oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tym gruncie na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A., stanowiących:
działki nr 53/1 o pow. 0,0260ha, 56/1 o pow. 0,0190 ha, położone w Miechowie-Charsznicy, gmina Charsznica,
działkę nr 947/1 o pow.0,1198 ha, położoną w Marcinkowicach, gmina Charsznica,
działkę nr 99/1 o pow. 0,0420 ha, położoną w Szarkówce, gmina Charsznica,
działki nr 183/1 o pow.0,1399 ha, 196/1 o pow.0,0283 ha, 206/1 o pow.0,0628 ha, 207/1 o pow.0,0866 ha, 212/1 o pow. 0,0152 ha, 225 o pow.9,9760 ha położone w Charsznicy, gmina Charsznica,
działki nr 216/2 o pow.0,0100 ha, 218/2 o pow.0,0100 ha, 219/2 o pow.0,0254 ha położone w Komorowie, gmina Miechów,
działkę nr 180/2 o pow. 0,0196 ha położoną w Kamieńczycach, gmina Miechów,
działki nr 1118 o pow.0,7000 ha, 1639 o pow.0,9600 ha, 1718 o pow.3,2300 ha położone w Kozłowie, gmina Kozłów.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości określonych w obwieszczeniu, zostaną wydane decyzje o stwierdzeniu nabycia tej nieruchomości przez uprawnione podmioty.


Zgłoszenia należy kierować na adres:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Delegatura w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz


10.10.2016r. Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Starosta Miechowski zawiadamia, że w budynku Starostwa Powiatowego w Miechowie ul. Racławicka 12 ( pokój 26 II piętro, w terminie 17.10.2016 - 04.11.2016 w dni robocze w godzinach: 8.30 - 14.30 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie: Wierzbica, jednostka ewidencyjna Kozłów. Dokumentacja tego projektu, składająca się się z rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, mapy ewidencyjnej opracowana została na podstawie art. 4 ust.1a i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j.Dz.U z 2015 poz.520) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.z 2001 r. nr 38, poz. 454). Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie właścicieli nieruchomości, bowiem celem wyłożenia jest ujawnienie ewentualnych błędów i nieprawidłowości. Nie zapoznanie się z projektem operatu w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawniania nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Ponadto informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, że w imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.


10.10.2016r. JAWOR

Informujemy, iż z dniem 5 września 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Jawor" Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplonej poniżej 600 m2.


04.10.2016r. Przedłużono Narodową Loterię Paragonową do marca 2017 r.

Narodowa Loteria Paragonowa została przedłużona o kolejne 6 miesięcy i potrwa do 31 marca 2017 r. To efekt dużego zainteresowania loterią i pozytywnych zmian w postawach Polaków, którzy coraz częściej pamiętają o znaczeniu paragonów podczas zakupu towarów i usług. Urząd Skarbowy w Miechowie zachęca do brania paragonów i udziału w Loterii.


07.09.2016r. OGŁOSZENIE

Informuję, że do dnia 15 września 2016 roku w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Kozłowie można składać wnioski do Wójta Gminy o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2016/2017. O stypendia szkolne mogą ubiegać się rodzice bądź opiekunowie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kozłów uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków szkolno - wychowawczych, kolegiów nauczycielskich i języków obcych do ukończenia przez nich 24 roku życia. Przypominam również, iż miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514 zł., w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód na osobę nie może przekroczyć 634 zł. Informuję, że dochód z gospodarstwa rolnego do celów stypendialnych wynosi: 1 ha przeliczeniowy x 288 zł. Wnioski do pobrania w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Kozłowie od 31 sierpnia 2016 roku.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanym (lub nie posiadanym) gospodarstwie rolnym, dzierżawie

- zaświadczenie o wynagrodzeniu (netto) z zakładu pracy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

- zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

- zaświadczenie z Biura Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny, czy też pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,

- oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;

- oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;

- jeżeli pobierana jest renta bądź emerytura odcinek z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

- zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej

Do pobrania formularz wniosku.


30.08.2016r. Badania archeologiczne

Na prośbę firmy Archeomax Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Danuta Burlińska realizującej badania archeologiczne na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa publikujemy INFORMACJĘ do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.
Informacja do pobrania


29.08.2016r. Ostrzeżenie pogodowe

Do godz. 22:00 dnia 29.08.2016 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.


26.08.2016r. Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie i dostawę urn wyborczych dla Gminy Kozłów17.08.2016r. Zebranie informacyjne

Zarząd Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD organizuje zebranie informacyjne w sprawie naborów z Programu PROW 2014 _ 2020 w dniu 19.08.2016 piątek o godz. 10.00 w Kozłowie - sala konferencyjna Urzędu Gminy. Zakres omawianych działań:

- Podejmowanie działalności gospodarczej
- Rozwój działalności gospodarczej
- Wzrost aktywności społecznej mieszkańców poprzez:

Wzrost kompetencji i wiedzy mieszkańców
Rozwój infrastruktury kulturalno _ sportowej, rekreacyjnej i turystycznej
Rozwój aktywności kulturalnej i społecznej
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promocja lokalnych zasobów obszaru LGD


17.08.2016r. KURS


03.08.2016r. Informacja KRUS

Informacja KRUS o wysokości składki kwartalnej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.


03.08.2016r. Program Jawor

Na prośbę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska publikujemy informacje o programie "Jawor"


25.07.2016r. Niepełnosprawny pracownik 30+

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu "Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego" realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt "Niepełnosprawny pracownik 30+ (...)" ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo małopolskie. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017.

W ramach realizacji projektu Uczestnikom i Uczestniczkom zostanie udzielone wsparcie z zakresu:

a) Identyfikacji osób pozostających bez zatrudnienia
b) Staży zawodowych
c) Szkoleń zawodowych
d) Pośrednictwa pracy
e) Wsparcia trenera pracy

Ponadto projekt gwarantuje- stypendia szkoleniowe oraz stażowe, zwroty kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad os. zależną.

Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje:
Telefon- 512 053 545
E-mail- malopolskie@kontraktor.biz.pl
w Biurze Projektu w Krakowie- ul. Bajana 4, 31-465 Kraków
na stronie internetowej - www.kontraktor.biz.pl


25.07.2016r. Światowe Dni Młodzieży

Publikujemy opracowany przez UMK zbiór podstawowych informacji organizacyjnych dla osób planujących pobyt w Krakowie w dniach 26.07.-01.08 w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży.


07.07.2016r. Ogłoszenie o zamówieniu

Usługa cateringu - przygotowanie i dostawa posiłków do Gminnego Zespołu Szkół w Kozłowie w roku szkolnym 2016/2017


04.07.2016r. Zawiadomienie

WYMIANA PIECÓW WĘGLOWYCH
Szczegóły w Biuletynie Informacji ublicznej - Ogłoszenia
Informacje można uzyskać pod numerem te. 41 3841067 lub w UG Kozłów


30.06.2016r. Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZŁÓW
O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ O ZMIANIE WZORU DEKLARACJI


Od 1 lipca 2016 roku przez kolejne 2,5 roku odbiorem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych naszej gminy będzie zajmowało się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "TAMAX" . Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2016 roku na terenie Gminy Kozłów zmienia się stawka opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Dotychczas właściciele nieruchomości zamieszkałych uiszczali opłatę od gospodarstwa domowego natomiast teraz będą ją uiszczać od osoby. Wysokość stawki wyniesie 7,00 zł miesięcznie od jednej osoby w przypadku segregacji odpadów oraz 14,00 zł miesięcznie od osoby, gdy odpady będą oddawane jako zmieszane. Zmiana stawki wynika z wyższej niż w latach ubiegłych najniższej oferty na odbiór odpadów jaką wybrano w drodze przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego dwukrotnie w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Stosownie do obowiązujących przepisów, w przypadku zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi istnieje obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty. W związku z powyższym wypełnioną deklarację należy doręczyć w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania do Urzędu Gminy Kozłów pokój Nr 26 lub do sołtysów. Druki deklaracji będą dostępne u sołtysów, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych.

Szczegółowych informacji udziela:

Referat Podatków i Opłat Lokalnych , tel. 41 3841048 wew 43, pok. 26.

Do pobrania:
UCHWAŁA NR XVII/117/2016 RADY GMINY KOZŁÓW z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.28.06.2016r. Szkody w gospodarstwach rolnych

W związku z mającymi miejsce w dniu 26.06.2016r. porywistymi wiatrami, intensywnymi opadami deszczu oraz gradu Urząd Gminy Kozłów zbiera informacje o doznanych szkodach w gospodarstwach rolnych.
Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w Urzędzie Gminy Kozłów na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód, dostępnym w Urzędzie Gminy Kozłów - Sekretariat lub na stronie internetowej www.kozlow.pl
Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego czyli do dnia 6 lipca 2016r !!!!!!.

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, producent rolny powinien złożyć pisemny wniosek o wystąpieniu szkód do urzędu gminy (miasta), właściwego ze względu na położenie swoich gruntów
Załącznik nr I _ Wniosek producenta rolnego
Załącznik nr I.2 _ Produkcja roślinna (uprawy gruntowe-środki obrotowe)
Załącznik nr I.5 _ Produkcja zwierzęca (środki obrotowe)
Załącznik nr I.6 _ Produkcja zwierzęca (środki trwałe)
Załącznik nr I.7 _ Maszyna i ciągniki rolnicze
Załącznik nr I.8 _ Budynki gospodarcze

Informacja - Małopolski Urząd Wojewódzki


22.06.2016r. Ostrzeżenie

IMGW-PIB OSTRZEGA: od godz. 12:00 dnia 23.06.2016 do godz. 18:00 dnia 26.06.2016
Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.


16.06.2016r. Zaginął pies

Uciekła młoda suczka dnia 11.05.2016 w okolicach gm. Książ Wielki, powiat miechowski. Średniej wielkości, mieszaniec, długowłosa, czarna z odcieniem białego, podbrzusze w kolorze biało-pomarańczowym, podgardle pomarańczowe, tylne nogi są w pomarańczowe ciapki, nogi z przodu mają pomarańczowe skarpetki. Długi, puszysty ogon.
Znalazcę i osobę, która wskaże miejsce pobytu psa czeka nagroda pieniężna w wysokości po 500 złotych!
Telefon kontaktowy: 888-164-537


15.06.2016r. Informacje o rzetelności danych adresowych przedsiębiorcy

Z dniem 19 maja 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 584). Nowe przepisy wprowadzają szereg ułatwień dla korzystających z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przedsiębiorców, w tym m.in. usprawniają procedury administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG. W ewidencji znajdą się informacje o nieaktualnych numerach identyfikacji podatkowej (NIP), co może oznaczać, że przedsiębiorca posługuje się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi swojej siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Więcej informacji dostępne tutaj


02.06.2016r. Informacja

Od dnia 1 lipca 2016r do 31.12.2016r obowiązywać będzie nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w sposób następujący:

1.Odpady segregowane gromadzone w workach - zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna:
*papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali - z częstotliwością 1 raz w miesiącu,

2.Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny gromadzone w pojemnikach użytkowanych przez mieszkańców a stanowiących własność firmy lub zakupionych lub zakupionych czarnych workach:
*Zmieszane odpady komunalne w ilości nielimitowanych - częstotliwością 1 raz w miesiącu

3.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD, tekstylia,i odzież, mebel, opony pochodzące z samochodów osobowych i jednośladów i inne odpady wielkogabarytowe - bezpośrednio sprzed każdej posesji w dniu 30 września 2016

Terminy odbioru odpadów segregowanych i zmieszanych

POSESJE O UTRUDNIONYM DOJEŹDZIE

Odbiór odpadów wykonywany będzie przez firmę P.U.K. _TAMAX_ Szczepan Cieślak, Sędziszów


25.05.2016r. Badania GUS


16.05.2016r. Informacja

Urząd Gminy Kozłów informuje, że w miesiącach maj - wrzesień 2016r w każdym sołectwie przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wyrobów azbestowych.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o udostępnienie nieruchomości dla Pracowników Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, którzy będą przeprowadzali przedmiotową inwentaryzację.


02.05.2016r. Rozkład jazdy pociągów

W związku z wieloma pytniami mieszkańców w sprawie kursowania pociągów na trasie Kozłów - Kraków publikujemy pismo Pana Jacka Krupy - Marszałka Województwa.


26.04.2016r. Wyniki rekrutacji do Punktu Przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Kozłowie informuje, że wszystkie wnioski złożone podczas rekrutacji do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w miejscowości Kamionka na rok szkolny 2016/2017 zostały zaopiniowane pozytywnie przez komisję rekrutacyjną. Wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani. Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Kozłowie, Kozłów 60 lub pod numerem tel. 41/3841048 w.36.


11.04.2016r. Informacje US w Miechowie

Nie musisz iść do urzędu skarbowego po zaświadczenie o dochodach

Osoby, które ubiegają się o przyznanie świadczeń społecznych oraz wnioskują o wsparcie finansowe w ramach programu Rodzina 500+ nie muszą już osobiście składać wniosków i odbierać zaświadczeń o wysokości dochodów ze swoich urzędów skarbowych. Dane te udostępniane są ośrodkom pomocy społecznej bezpośrednio z systemu informatycznego Administracji PodatkowejZłóż PIT w sobotę

Urząd Skarbowy w Miechowie zaprasza na Dzień Otwarty. Już w najbliższą sobotę 16 kwietnia urzędnicy będą czekać na podatników. To dodatkowa okazja, by złożyć roczne zeznanie podatkowe lub uzyskać pomoc w jego wypełnieniu.


29.03.2016r. Budżet obywatelski

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego to pierwszy tego typu budżet partycypacyjny w Polsce wprowadzany na skalę regionu. Jego głównym celem jest otwarcie się na głos mieszkańców, aktywne zaangażowanie społeczności lokalnej w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz efektywnego wydawania wspólnych środków z budżetu.
Zapraszam wszystkich Państwa do udziału w spotkaniach dotyczących Budżetu Obywatelskiego oraz współdecydowania o naszych małych ojczyznach.
Liczę, że Małopolanie włączą się w tę inicjatywę.

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Harmonogram spotkań: link.


29.03.2016r. 100-lecie LO15.03.2016r. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU "RODZINA 500 +" w KOZŁOWIE

Od 1 kwietnia 2016r. obsługą programu określonego w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz.U. z 2016r., poz. 195) zajmie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie.

Kto może wnioskować od świadczenie?

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o wypłatę świadczenia wychowawczego jest rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, który może wnioskować o:
500 zł miesięcznie - wypłacane rodzinom na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, bez względu na osiągnięty dochód osobę w rodzinie;
500 zł miesięcznie - na pierwsze dziecko wypłacane tym rodzicom, którym dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto lub- w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 1200 zł netto; ( konieczne będzie udokumentowanie dochodów rodziny za rok kalendarzowy 2014 z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodów).

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Okres przyznania świadczenia i wypłata świadczenia

W gminie Kozłów wnioski o świadczenie wychowawcze będą wydawane i przyjmowane od 1 kwietnia 2016r. w Ośrodku Pomocy Społecznej. Elektroniczną wersję wniosku (e-wniosek) będzie można przekazać za pomocą portalu Empatia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r.
Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Ośrodek Pomocy Społecznej ma 3 miesiące od złożenia wniosku na jego weryfikację i wydanie pierwszej decyzji. Wypłata świadczeń będzie odbywała się przelewem na wskazane konto bankowe lub gotówka w Kasie Banku Spółdzielczego w Kozłowie.
Strony poświęcone Programowi Rodzina 500+:
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Dodatkowe informację można uzyskać w GOPS W Kozłowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.0011.03.2016r. OGŁOSZENIE

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Kozłowie ogłasza rekrutację do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w miejscowości Kamionka, Termin rekrutacji:
-od 10.03.2016 r. do 31.03.2016 r. - składanie wniosków.
-do 25.04.2016 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
-od 26.04.2016 r. do 27.04.2016 r. - potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia dziecka.
-do 28.04.2016 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc.
Dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem dostępne w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Kozłowie pok. nr 1 w godz. 7.00 - 15.00 lub do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy.

  1. WNIOSEK
  2. ZAŁĄCZNIK NR 1 - INFORMACJE DODATKOWE O DZIECKU/UCZNIU
  3. ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE
  4. ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE
  5. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE
  6. ZAŁĄCZNIK NR 5 - OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA
  7. ZASADY NABORU DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZŁOWIE W GMINIE KOZŁÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017


09.03.2016r. I N F O R M A C J A

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY KOZŁÓW ODBĘDZIE SIĘ:

29.03.2016 (WTOREK)

30.09.2016 (PIĄTEK)


26.02.2016r. I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Kozłów uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Gminy Kozłów, iż w związku z dużymi stratami wody z wodociągu w najbliższym czasie zostanie przeprowadzony przegląd przyłączy wodociągowych, oraz wodomierzy. Jeżeli są osoby które nie mają zawartej umowy na zaopatrzenie w wodę, a korzystają z wodociągu proszeni są niezwłocznie zgłosić się do Urzędu Gminy Kozłów celem zawarcia stosownej umowy.

Wójt Gminy Kozłów
Jan Zbigniew Basa


24.02.2016r. Szybki PIT

Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbędzie się już po raz ósmy i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Rozpoczyna się 19 lutego, a zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu rozliczeniowego, który w tym roku upływa 2 maja.

Ulotkę kampanii udostępniamy tutaj.


23.02.2016r. Informacja dla mieszkańców

NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO POBRANIA TUTAJ


Harmonogram wywozu odpadów:
Kępie - Przysieka - Kamionka - Rogów

Harmonogram wywozu odpadów:
PRZYBYSŁAWICE - BOGDANÓW - BRYZDZYŃ - WIERZBICA - WOLICA

Harmonogram wywozu odpadów:
KOZŁÓW - MARCINOWICE - KARCZOWICE


19.02.2016r. Weryfikacja danych producentów świń i mleka w ARiMR


Przypominamy o możliwości weryfikacji danych producentów świń i mleka w ARiMR
Producentom świń i mleka, którzy w Agencji Rynku Rolnego będą ubiegać się o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, przypominamy o obowiązku aktualizacji danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja Rynku Rolnego będzie udzielała pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych m.in. na podstawie danych z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonego przez ARiMR. Składanie wniosków rozpocznie się 18 lutego i potrwa do 18 marca 2016 r. Producenci mleka i świń będą mogli je składać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby producenta lub wysłać pocztą. O terminie złożenia wysłanego wniosku będzie decydowała data stempla pocztowego. Szczegółowe informacje o nadzwyczajnej pomocy dla producentów świń i mleka zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141). Dodatkowych informacji dla mediów udziela:

Agnieszka Szymańska

rzecznik prasowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
tel. +48 697 716 420
+48 603 781 604
e-mail: agnieszka.szymanska3@arimr.gov.pl

Karolina Dziewulska-Siwek
rzecznik prasowy Agencji Rynku Rolnego
tel. +48 668 184 518
e-mail: k.dziewulska-siwek@arr.gov.pl


01.02.2016r. Dopłaty do materiału siewnego

Kwalifikowany materiał siewny gwarancją dobrych plonów.

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r. W przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą zostaną objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany. Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany zostaną określone po zakończeniu terminu składania wniosków w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, do dnia 30 września br.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA.

Wnioskodawca, ubiegający się o dopłatę powinien posiadać, działki rolne, na których uprawiane są gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, a powierzchnia działki rolnej obsianej/obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Ważne, aby wniosek wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zakup materiału siewnego został złożony:
w obowiązującym terminie składania wniosków,
na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,
po faktycznym zużyciu do siewu lub sadzenia kwalifikowanego materiału siewnego.

Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, należy więc pamiętać , że bez względu na formę i cel tego rodzaju pomocy, ogólna kwota przyznana producentowi rolnemu nie może przekroczyć 15 000 euro w okresie trzech lat obrotowych. Szczegółowe warunki uzyskania dopłaty oraz formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.

Wszelkie informacje dotyczące ww. mechanizmu można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 104, 31-546 Kraków lub pod numerami telefonów: 12/424-09-51,12/424-09-62.


19.01.2016r. System Informacji Przestrzennej

Miło nam poinformować, że wszyscy mieszkańcy gminy Kozłów mogą przeglądać zasoby Portalu Mapowego Gminy Kozłów. Portal Mapowy dostępny jest pod adresem http://portal.gison.pl/kozlow/. Można również korzystać z niego klikając na baner dostępny na stronie Urzędu Gminy.


19.01.2016r. Ostrzeżenie

MGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega:
Od godz. 22:00 dnia 18.01.2016 do godz. 08:00 dnia 20.01.2016 prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -19°C do -16°C. Temperatura maksymalna w dzień od -6°C do -4°C. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 10 km/h do 20 km/h.Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc