Sobota, 18 września 2021 r. (261 dzień roku) , Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189712

(dla pracowników urzędu)
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROJEKTU AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KOZŁÓW

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w celu poznania opinii, zastrzeżeń i uwag mieszkańców Gminy Kozłów na temat projektu aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów.
1. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem aktualizacji Panu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów oraz Formularzem konsultacji były zamieszczone na stronie internetowej www.kozlow.pl, https://bip.malopolska.pl/ugkozlow,m,298410,2017.html oraz w Urzędzie Gminy w Kozłowie.
2. Termin konsultacji: 27.10.2017 - 10.11.2017.
3. Konsultacje obejmowały mieszkańców Gminy Kozłów.
4. Uwagi i opinie, wnioski, zastrzeżenia dotyczące projektu programu wraz z uzasadnieniem należało
- składać w formie pisemnej w Referacie Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych, pok 35 w Urzędzie Gminy Kozłów, lub
- przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy (Kozłów 60, 32-241 Kozłów) z dopiskiem: Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Panu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów, lub
- przesłać pocztą elektroniczną na adres: a.gaik@kozlow.pl
5. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosków oraz zastrzeżeń do przedstawionego do konsultacji projektu aktualizacji Panu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów

Kozłów, 20.11.2015OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROJEKTU AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KOZŁÓW.

W związku z przystąpieniem Gminy Kozłów do aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów Wójt Gminy Kozłów ogłasza konsultacje społeczne projektu aktualizacji Panu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów. Każdy z mieszkańców Gminy Kozłów może zapoznać się z projektem dokumentu oraz złożyć swoje wnioski, zastrzeżenia i uwagi w celu czynnego uczestnictwa w tworzeniu planu. Z dokumentem można się zapoznać pobierając go z załącznika. Uwagi i opinie, wnioski, zastrzeżenia dotyczące projektu programu wraz z uzasadnieniem należy:

składać w formie pisemnej w Referacie Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych, pok 35 w Urzędzie Gminy Kozłów lub

przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy (Kozłów 60, 32-241 Kozłów) z dopiskiem: Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Panu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów lub

przesłać pocztą elektroniczną na adres: a.gaik@kozlow.pl

w terminie do dnia 10.11.2017r. na udostępnionym Formularzu konsultacji.

Projekt aktualizacji Panu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów oraz Formularz konsultacji można pobrać ze strony internetowej www.kozlow.pl lub https://bip.malopolska.pl/ugkozlow,m,298410,2017.html bądź w Urzędzie Gminy w Kozłowie, pok. 35. Kozłów, 27.10.2017r.


Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kozłów" do pobrania tutaj.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KOZŁÓW pobierz(1,5 MB)


Przedstawiamy pismo Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów" do pobrania tutaj

Do pobrania tutaj również dokument Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie dotyczący odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów"


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET

W ramach opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów prowadzana jest ankietyzacja obiektów pozwalająca na ocenę gospodarki energią na terenie gminy, określenie poziomu emisji zanieczyszczeń oraz identyfikacja potrzeb w zakresie objętym planem.

Ankiety on-line:

Ankieta dla właścicieli domów jednorodzinnych
WYPEŁNIJ
Ankieta dla podmiotów gospodarczych
WYPEŁNIJ


Ankiety do pobrania:


Ankiety w formie papierowej dostępne u sołtysów i w Urzędzie Gminy.

Wypełnione ankiety prosimy o przekazanie do Sołtysa lub Urzędu Gminy lub przesłanie skanu na adres e-mail: gmina@kozlow.pl

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów!


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów

Uprzejmie informujemy, że Gmina Kozłów przystąpiła do opracowania dokumentu pt.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów".
Gmina uzyskała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 85% kosztów realizacji projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) będzie strategicznym dokumentem Gminy Kozłów, w którym zostaną zawarte działania inwestycyjne i nieinwestycyjne realizowane na terenie gminy w latach 2014-2020, przyczyniające się do:


 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • redukcji zużycia energii finalnej poprzez zwiększenie efektywności energetycznej,
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE),
 • oraz poprawy jakości powietrza na terenie gminy.


Obszary działań inwestycyjnych:
 • zużycie energii w budynkach i instalacjach,
 • zużycie energii w transporcie,
 • gospodarka odpadami,
 • produkcja energii.


Uwzględnienie w PGN przedsięwzięć zwiększy szanse władz publicznych, mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy na uzyskanie dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w tym m.in. na:


 • termomodernizacje budynków użyteczności publicznej,
 • wymianę urządzeń na energooszczędne,
 • wykorzystanie energii z odpadów,
 • montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (OŹE),
 • budowę obiektów pasywnych/energooszczędnych,
 • modernizację lub rozbudowę elektroenergetycznej lub ciepłowniczej sieci dystrybucyjnej.


Wykonawcą "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów" jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 21/25, 00-665 Warszawa.

Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc