Sobota, 18 września 2021 r. (261 dzień roku) , Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189712

(dla pracowników urzędu)
Rewitalizacja

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Zarządzenie w sprawie powołania komitetu rewitalizacji(01.02.2018)

Zarządzenie nr 14/2018 Wótja Gminy Kozłów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji do pobrania tutaj.


Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji(01.02.2018)

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji. Więcej informacji na stronie BIP.


Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji. Więcej informacji na stronie BIP.


Wynik konsultacji społecznych

INFORMACJA O PRZEBIEGU I FORMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY KOZŁÓW W SPRAWIE ZADAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI
DO POBRANIA: INFORMACJA


GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI NA LATA 2016-2025 DLA GMINY KOZŁÓW PO ZMIANACH

DO POBRANIA: GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI NA LATA 2016-2025 DLA GMINY KOZŁÓW PO ZMIANACH
ZMIANY PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE W OBSZARZE REWITALIZACJI GMINY KOZŁÓW


OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo

W związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla gminy Kozłów, Wójt Gminy Kozłów informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kozłów w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje prowadzone są w zgodzie z art. 6 Ustawy z dn. 9 października 2015 roku o rewitalizacji tzn. prowadzone są w następujących formach: przesyłanie uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej i e-mail - interesariusze mogą przesyłać uwagi za pośrednictwem formularza konsultacyjnego na adres mailowy gmina@kozlow.pl lub adres tradycyjny: Urząd Gminy w Kozłowie, Kozłów 60, 32-241 Kozłów, z dopiskiem: _Komitet Rewitalizacji - konsultacje_ zbieranie uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii są: Anna Gaik, Michał Syska - Urząd Gminy w Kozłowie, Kozłów 60, 32-241 Kozłów, pokój nr 35, w godzinach pracy urzędu (od 7:00 do 15:00); spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dn. 20.06.2017 o godzinie 11:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie.

Konsultacje rozpoczynają się dn. 8 czerwca 2017 roku i potrwają do dn. 10 lipca (włącznie) 2017 roku.

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i formularz konsultacyjny dostępne są: w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce "Konsultacje projektów""; na stronie internetowej Gminy w zakładce "Gminny Program Rewitalizacji"; w Urzędzie Gminy w Kozłowie, Kozłów 60, 32-241 Kozłów, pok. 35 w godzinach pracy urzędu.

Komitet Rewitalizacji w założeniu jest organem doradczym Wójta, a także forum dyskusji na temat kierunków rewitalizacji Gminy. W jego skład wchodzą urzędnicy, mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Członkowie Komitetu wybierani są spośród osób, które zgłosiły swoją kandydaturę, a także wyróżniają się dotychczasowymi osiągnięciami i doświadczeniem w pracy na rzecz społeczności lokalnej.

OGŁOSZENIE WRAZ Z DOKUMENTAMI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE BIP.


Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Kozłów


UCHWAŁA NR XXVIII/177/2017 RADY GMINY KOZŁÓW z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Kozłów


(dokument do pobrania)
Obwieszczenie Wójta Gminy Kozłów

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Kozłów, działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016, poz. 353 z póź. zm.)

informuje


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Kozłów
Zgodnie z art. 57 pkt 1 i art. 58 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 wskazanej wyżej Ustawy wystąpiono do:

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie
2. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Kozłów".

Obydwie instytucje wyraziły zgodę na odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w dokumentu, przy czym:

1. Decyzja w przedmiotowej sprawie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie została zawarta w piśmie nr oo.410.1.70.2017.JM z dn. 25.04.2017.
2. Decyzja w przedmiotowej sprawie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie została przekazana w piśmie nr NS.9022.10.193.2017 z dn. 18 kwietnia 2017r.

Treść niniejszego obwieszczenia została opublikowana na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozłów.

Do pobrania:
Pismo MPWIS
Pismo RDOŚ


Ogłoszenie Wójta Gminy Kozłów

INFORMACJA O PRZEBIEGU I FORMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KOZŁÓW NA LATA 2016 - 2025
Do pobrania: INFORMACJA
Do pobrania: INWESTYCJE W GMINNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI


Ogłoszenie Wójta Gminy Kozłów

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Kozłów Uchwały nr XXV/163/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Kozłów


Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozłów bip.malopolska.pl/ugkozlow, na stronie internetowej Gminy Kozłów: www.kozlow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozłów. Dokumentacja sprawy jest ponadto udostępniona do wglądu w Urzędzie Gminy w Kozłowie w pok. nr 35.


Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kozłów

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji Wójt Gminy Kozłów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kozłów. Dokument wyznacza kierunki działań naprawczych w obszarze rewitalizacji gminy na lata 2016 - 2025.

Interesariusze konsultacji społecznych:

Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
Użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
Wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
Mieszkańcy inni niż wymienieni w pkt. 1;
Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
Organy władzy publicznej;
Podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje rozpoczynają się dn. 17 marca 2017 roku i potrwają do dn. 18 kwietnia 2017 roku, przy czym odbywać się będą w formie:

Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy Kozłów w pokoju nr 35
Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email gmina@kozlow.pl .

Spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się:
dnia 27.03.2017r. o godzinie 16:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie


Spotkania z grupami przedstawicielskimi - z przedstawicielami organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych Gminy, które odbędzie się:
dnia 28.03.2017r. o godzinie 16:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie
Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozłów.
Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym www.kozlow.pl oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 35. Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych.
Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

Osoba odpowiedzialna
Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Gminy są: Anna Gaik, Michał Syska.
Działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji Wójt Gminy Kozłów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Interesariusze konsultacji społecznych
Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
2. Użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
3. Wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
4. Mieszkańcy inni niż wymienieni w pkt. 1;
5. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
6. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
7. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
8. Organy władzy publicznej;
9. Podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje rozpoczną się dn. 19 stycznia 2017 r. i potrwają do dn. 18 lutego 2017 r., przy czym odbywać się będą w formie:
1. Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy - pokój nr 35
2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email: gmina@kozlow.pl.
3. Spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się dnia 30.01.2017 o godzinie 16.00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie
4. Spotkania z grupami przedstawicielskimi (przedsiębiorcy, rolnicy), które odbędzie się dnia 01.02.2017 o godzinie 16.00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie

Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozłów.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym www.kozlow.pl, w Biuletynie Infornacji Publicznej w zakładce Konsultacje projektów Programy i projekty oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 35 . Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

Osoba odpowiedzialna
Osobami odpowiedzialnymi za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Gminy jest Anna Gaik, Michał Syska

Dokumenty do pobrania:

DIAGNOZA SŁUŻĄCA WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY KOZŁÓW - PROJEKT

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY KOZŁÓW

Projekt ucheały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Kozłów

Obszar zegradowany i rewitalizacji Gminy Kozłów


Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc