Sobota, 18 września 2021 r. (261 dzień roku) , Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189712

(dla pracowników urzędu)
Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi w Gminie Kozłów

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy


Skorygowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Publikujemy skorygowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych.INFORMACJA o odpadach komunalnych
Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r, poz. 250) Urząd Gminy Kozłów informuje o danych dotyczących podmiotów odbierających odpady komunalne, ich miejscu zagospodarowania oraz oraz o osiągniętych poziomach recyklingu
1.Nazwa podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Kozłów :
Od dnia 01.01.2016 r do dnia 30.06.2016 r. - P.P.H.U. "TAMAX" - Tadeusz Cieślak, ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów

Od dnia 01.07.2016 r do 31.12.2018 r. - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "TAMAX" - Szczepan Cieślak ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów

2.miejsce zagospodarowywania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kozłów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

a) Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o ul. Osadowa 1 32-329 Bolesław,

b) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym, gmina Boilesław ul. Osadowa 1 (ZGK Bolesław, Sp. z o.o) 32-329 Bolesław

3.osiągnięcie przez Gminę wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

a)osiągnięty poziom recyklingu do ponownego ożycia odpadów komunalnych (papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne i szkła)

rok 2013 - 12.1%
rok 2014 - 19,4%
rok 2015 - 32 %

b)osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

rok 2013 - 2,04%
rok 2014 - 4,4 %
rok 2015 - 0%

4.punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (pszok)
a) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "TAMAX" - Szczepan Cieślak ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów

b) adres: 28-340 Sędziszów ul. Sportowa 2 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 14.30

5.zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
a) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "TAMAX" - Szczepan Cieślak ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów

b) dwa razy w roku sprzed posesji (wiosna, jesień) terminy podawane na bieżąco przed terminem "zbiórki" oraz

PSZOK
28-340 Sędziszów
ul. Sportowa 2
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 - 14.30
INFORMACJA DLA MIEKSZKAŃCÓW GMINY KOZŁÓW (23.02.2016)
NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO POBRANIA TUTAJ


Harmonogram wywozu odpadów:
Kępie - Przysieka - Kamionka - Rogów

Harmonogram wywozu odpadów:
PRZYBYSŁAWICE - BOGDANÓW - BRYZDZYŃ - WIERZBICA - WOLICA

Harmonogram wywozu odpadów:
KOZŁÓW - MARCINOWICE - KARCZOWICE
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZŁÓW (09.09.2015)
P.P.H.U. "TAMAX" Sędziszów uprzejmie informuje o zbiórce ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH z terenu GMINY KOZŁÓW

02 PAŹDZIERNIK 2015 sołectwa Kępie, Przysieka, Kamionka, Rogów, Przybysławice, Bogdanów, Bryzdzyń

12 PAŹDZIERNIK 2015 sołectwa Kozłów, Marcinowice, Karczowice, Wierzbica, Wolica

W skład wskazanych odpadów wchodzą: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilościach nie przemysłowych.

Wszystkich zainteresowanych Mieszkańców PROSIMY o zgłaszanie się drogą telefoniczną (pod nr tel: 41 38-11-581) lub drogą mailową ( tamax.gabaryty@vp.pl) do naszej firmy celem weryfikacji ilości i miejsc odbioru.

UWAGA PROSIMY o wystawienie odpadów w dniu wywozowym do godziny 7:00


ZMIANA STAWEK ORAZ WZORU DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2015 ROKU

Urząd Gminy w Kozłowie uprzejmie informuje, że w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2015 rok podmiotem odbierającym odpady z terenu Gminy Kozłów w dalszym ciągu jest firma P.P.H.U. "TAMAX" Tadeusz Cieślak. Efektem rozstrzygnięcia przetargu jest wzrost stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana stawki wynika z wyższej niż w latach 2013-2014 najniższej oferty na odbiór odpadów, jaką wybrano w drodze przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego dwukrotnie w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
W związku z tym Rada Gminy w Kozłowie podjęła w dniu 21 stycznia 2015 roku uchwałę zmieniającą wysokość stawek oraz wzór deklaracji. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nowa opłata będzie obowiązywała po uprawomocnieniu się uchwały z zastosowaniem od dnia 1 marca 2015 roku. Natomiast stawki za styczeń i luty 2015 roku obowiązują po staremu.

Miesięczne stawki obowiązujące od dnia 1 marca 2015 roku:

Odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny:

gospodarstwo 1 osobowe - 8,00 zł
gospodarstwo 2 osobowe - 15,00 zł
gospodarstwo 3 osobowe i większe - 20,00 zł


Odpady nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny:
gospodarstwo 1 osobowe - 16,00 zł
gospodarstwo 2 osobowe - 30,00 zł
gospodarstwo 3 osobowe i większe - 40,00 zł


Szczegółowych informacji udziela:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 41 3841048 wew 43, pok. 26

Do pobrania:

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KOZŁÓW 2015

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY GMINY KOZŁÓW z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY GMINY KOZŁÓW z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZŁÓW

P.P.H.U. "TAMAX" Sędziszów uprzejmie informuje iż w dniu 31 MARCA 2015 odbędzie się odbiór ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH z terenu GMINY KOZŁÓW

W skład wskazanych odpadów wchodzą: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilościach nieprzemysłowych.

Wszystkich zainteresowanych Mieszkańców PROSIMY o zgłaszanie się drogą telefoniczną (pod nr tel: 41 38-11-581) lub drogą mailową ( tamax.bok@vp.pl) do naszej firmy celem weryfikacji ilości i miejsc odbioru. UWAGA PROSIMY o wystawienie odpadów w dniu 31.03.2015 r. do godziny 7:00

Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc