Sobota, 18 września 2021 r. (261 dzień roku) , Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189712

(dla pracowników urzędu)
STOP PRZEMOCY

STOP PRZEMOCY !!
PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:
 1. JEST INTENCJONALNA
  Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
 2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE
  W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
 3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE
  Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
 4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL
  Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.


INSTYTUCJE POMAGAJĄCE OFIAROM PRZEMOCY:

Na terenie Gminy Kozłów

P o m o c s p o ł e c z n a
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, 32-241 Kozłów, Kozłów 60, tel. 41/3841033, w godzinach 7.00-15.00

Celem działania pomocy społecznej (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej) jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc społeczna jest udzielania między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny, a także może być konsekwencją dysfunkcji    o innym podłożu. Pomocy społecznej udziela się także w przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych. Wszystkie te sytuacje mogą sprzyjać występowaniu przemocy wobec bliskich bądź z niej wynikać. W strukturach lokalnych działają Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją. W ramach swoich kompetencji i zadań pomoc społeczna:
 • przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny lub osoby.
 • przygotowuje wszechstronny plan pomocy,
 • monitoruje efekty podjętych działań,
 • pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych,
 • udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsca gdzie można uzyskać taką pomoc,
 • udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy
 • w uzasadnionych przypadkach:
 • udziela pomocy finansowej w formie zasiłków okresowych, celowych,
 • udziela pomocy rzeczowej np. przekazanie odzieży, żywności,
 • informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym,
 • wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, hostelach, ośrodkach,
 • w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowany zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji,
 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania,
 • może organizować i prowadzić np. punkty informacyjne, ośrodki pomocy, grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej, świetlice dla dzieci,
 • współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami
 • informowanie sprawcy o programach korekcyjno- edukacyjnych, wskazanie ośrodków interwencji
 • informowanie sprawcy o środkach, jakie zostaną użyte w celu zatrzymania przemocy

P O L I C J A
Posterunek Policji w Książu Wielkim, Punkt Przyjęć w Kozłowie, tel. 41/ 3841007
Osoby wzywające policję mają prawo do:
 • uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa,
 • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie - numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki,
 • wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnej jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,
 • zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.

D z i a ł a l n o ś ć g m i n

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającym przy Urzędzie Gminy w Kozłowie, 32-241 Kozłów

Obowiązek przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególnie w rodzinie z problemem alkoholowym, spoczywa także na samorządach lokalnych. Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań własnych gminy należy m.in. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 32-241 Kozłów

Gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu, możesz powiadomić gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która zgodnie z prawem powinna:
 • przeprowadzić dokładnie rozeznanie sytuacji
 • wezwać Twojego partnera na rozmowę ostrzegawczą, informacją o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich
 • jeżeli sprawca przemocy w rodzinie nadużywa alkoholu, gminna komisja winna skierować go na badanie lekarzy biegłych lub wystąpić z wnioskiem do sądu o objęciem przymusowym leczeniem odwykowym;


Na terenie Gminy Miechów

D z i a ł a l n o ś ć p o w i a t u
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie, 32-200 Miechów, ul. H. SIENKIEWICZA 18, TEL. 41/38340 84 Punkt Interwencji Kryzysowej- psycholog, prawnik, terapia rodzin.
Cele interwencji kryzysowej
 • obecność przy osobie przeżywającej kryzys poprzez wsparcie i wysłuchanie
 • rozpoznawanie i zapobieganie dekompensacji psychicznej, działaniom autodestrukcyjnym i agresywnym jako symptomom tzw. ostrego kryzysu
 • odzyskanie przez osobę w kryzysie zdolności samodzielnego pokonania trudności
 • inicjowanie procesów zmiany i twórczego wykorzystania kryzysu

O g ó l n o p o l s k a L i n i a T e l e f o n i c z n a
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE ( 0- 801-1200-02; (0-22) 666-00-60) kontakt całodobowy

Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc